Kallelse till Circular Water Technologies årsstämma 2022

Aktieägarna i Circular Water Technologies AB (publ.) 559113–4720 kallas till ordinarie
årsstämma tisdag den 26 april kl 18.00, 7A Posthuset, Vasagatan 28 Stockholm.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman,
tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den 14 april 2022

Anmälan görs på https://circularwatertechnologies.com/arsstamma
eller per post på CWT, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm och skall vara bolaget till
handa senast tisdag den 19 april kl 16.00. Av anmälan skall framgå fullständigt namn samt
personnummer.

Klicka här för att läsa kallelsen.