Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Circular Water Technologies AB (publ.) 559113–4720 kallas till ordinarie årsstämma tisdagen den 21 maj 2024 kl 18.00, Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm. Lokal meddelas till dem som anmäler sig. Lättare förtäring.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den 13 maj 2024.

Anmälan görs på https://circularwatertechnologies.com/arsstamma eller per post till: CWT, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm och skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 maj 2024 kl 16.00. Av anmälan skall framgå fullständigt namn samt personnummer.

Av miljöskäl kommer årsredovisningen finnas tillgänglig på hemsidan.

Handling kan begäras från bolaget från den 7 maj 2024 på adress CWT, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Kungörelser införda i PoIT och SvD den 16 april 2024.